Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS

Cập nhật ngày 15/08/2022 bởi mychi

Bài viết Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS”

Đánh giá về Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS


Xem nhanh
Thực hiện: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

04/05/2021

A. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH: PAR INDEX (Public Administration Reform Index): PAR INDEX là chỉ số cải cách hành chính, là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá vận hành cải cách hành chính (CCHC).

Ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 1150/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần, cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CHCC): 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần

 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần

3. Cải cách Thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần

4. Cải cách tổ chức bộ máy: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần

5. Xây dựng và cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần

6. Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần

7. Hiện đại hóa hành chính: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần

8. tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh: 6 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần

Phương pháp đánh giá: Với thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: 33,50 điểm là điểm qua điều tra khảo sát; 64,50 điểm tự chấm và 2.00 điểm do Bộ Nội vụ đánh giá.

Mọi Người Xem :   Uranium là gì? Các ứng dụng thực tiễn của Uranium trên thế giới

 B. CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH: PAPI (The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index):

 Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng sản phẩm công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hơn hiệu quả công tác, đáp ứng người dân tốt hơn.

Từ năm 2018, Chỉ số PAPI bao gồm 08 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu chi tiết về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, chi tiết:

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: tối đa 10 điểm.

– Tri thức công dân

– Cơ hội tham gia

– Chất lượng bầu cử

– Đóng góp tự nguyện

2. Công khai, minh bạch: tối đa 10 điểm.

– Tiếp cận thông tin

– Danh sách hộ nghèo

– Thu, chi ngân sách cấp xã/phường

– Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù

3. Trách nhiệm giải trình với người dân: tối đa 10 điểm.

– Hiệu quả tương tác với cấp chính quyền

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

– Tiếp cận sản phẩm tư pháp

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: tối đa 10 điểm.

– Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền

– Kiểm soát tham nhũng trong sản phẩm công

– Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước

– Quyết tâm chống tham nhũng

5. Thủ tục hành chính công: tối đa 10 điểm.

– Chứng thực, xác nhận

 – Giấy phép xây dựng

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thủ tục hành chính cấp xã, phường

6. Cung ứng dịch vụ công: tối đa 10 điểm.

– Y tế công lập

– Giáo dục tiểu học công lập

– Cơ sở hạ tầng căn bản

– An ninh, trật tự

7. Quản trị môi trường: tối đa 10 điểm.

– Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường

– Chất lượng không khí      

– Chất lượng nước

8. Quản trị điện tử: tối đa 10 điểm.

– sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương

– Tiếp cận và dùng Internet tại địa phương

Phương pháp đánh giá: Với phương pháp đánh chủ yếu thông qua điều tra xã hội học.

Mọi Người Xem :   NHÂN VIÊN SALE ONLINE YÊU CẦU NHỮNG KỸ NĂNG GÌ

C. CHỈ SỐ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: SIPAS (Satisfaction Index of Public Administrative Services):

SIPAS là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự đáp ứng của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công chi tiết.

Thực hiện quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự đáp ứng của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, tiêu chí đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ số SIPAS) có 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, gồm: Tiếp cận sản phẩm hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng sản phẩm hành chính công và Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, cụ thể như sau:

1.1. Tiếp cận dịch vụ:

– Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi;

– Trang thiết bị đáp ứng người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ;

– Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại;

– Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ dùng.

 1.2. hồ sơ hành chính (TTHC):

– TTHC được niêm yết công khai đầy đủ;

– TTHC được niêm yết công khai chính xác;

– Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

– Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

– Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

Mọi Người Xem :   Hạ thổ là gì? Hướng dẫn hạ thổ đúng cách, an toàn

 1.3. Về công chức trực tiếp giải quyết công việc:

– Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự;

– Công chức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức;

– Công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức;

– Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo;

– Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu;

– Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

1.4. Về kết quả cung ứng sản phẩm hành chính công:

– Kết quả đúng quy định;

– Kết quả có thông tin đầy đủ;

– Kết quả có thông tin chính xác.

1.5. Về tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị:

– Cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị;

– Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị đơn giản;

– Cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực;

 – Cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.

Phương pháp đánh giá:  Phương pháp đánh giá xác định kết quả Chỉ số SIPAS chủ yếu thông qua phiếu điều tra xã hội học; đối tượng điều tra, khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong phạm vi thời gian điều tra xã hội học.

QUỐC HƯNGCác câu hỏi về chỉ số sipas là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chỉ số sipas là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chỉ số sipas là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chỉ số sipas là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chỉ số sipas là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chỉ số sipas là gì


Các hình ảnh về chỉ số sipas là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về chỉ số sipas là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về chỉ số sipas là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment