Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật ngày 05/12/2022 bởi mychi

Bài viết Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng”

Đánh giá về Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng


Xem nhanh
Chủ đề Đại hội XIII của Đảng có gì mới?

Kế thừa những chủ đề của các kỳ Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XII, chủ đề của Đại hội XIII có một số điểm mới đáng chú ý, đó là gắn “xây dựng” với “chỉnh đốn” Đảng và bổ sung thành tố “hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng. Điều này thể hiện, Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo cao nhất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Một điểm mới rất quan trọng nữa chưa từng được đề cập trong các chủ đề Đại hội trước đây là việc bổ sung thêm thành tố “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”, nhấn mạnh vấn đề phát huy truyền thống, khơi dậy sức mạnh nội tại để dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
https://video.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/chu-de-dai-hoi-xiii-cua-dang-co-gi-moi-44566

 

1. Các luận điệu sai trái, thù địch

Các đại hội của Đảng từ Đại hội IX (2001) đến Đại hội XIII (2021) đều đặn xác định chủ đề. Vào thời điểm trước, trong và sau các đại hội các thế lực thù địch đưa ra những quan điểm sai trái, chống phá đại hội của Đảng. Trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch đưa ra các quan điểm sai trái, thù địch cho rằng văn kiện Đại hội XIII, trong đó có chủ đề Đại hội rất dài dòng, không có gì mới, vẫn “bình cũ, rượu cũng cũ” v.v…

Những quan điểm trên hoàn toàn sai trái.

2. Những luận cứ phê phán các quan điểm trên

Một là, chủ đề của Đại hội IX đến Đại hội XII là những hoạch định lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ tới

Đại hội IX của Đảng (2001) diễn ra vào thời điểm thế kỷ XX đã kết thúc, thế kỷ XXI vừa bắt đầu. Đất nước đã trải qua 15 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII đạt được những thành tựu quan trọng, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội (1991-2000) và 15 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, làm cho thế và lực của nước ta mạnh lên rất nhiều. Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến đổi. Đất nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức. Từ đó, Đại hội đã xác định chủ đề: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[1].

Đại hội X của Đảng (2006) họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và đã trải qua 20 năm đổi mới. Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đạt được những thành tựu rất quan trọng, 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, nhưng công cuộc đổi mới chưa được triển khai đồng bộ và đất nước vẫn trong tình trạng nước kém phát triển. Đại hội X đã xác định chủ đề: “cải thiện tiềm lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”[2].

Đại hội XI của Đảng (2011) họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, đất nước trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010. Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng còn thường xuyên hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010 là giai đoạn đất nước ta thực sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Những thành tựu đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội xác định chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”[3].

Đại hội XII của Đảng (2016) họp vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 5 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đạt được những thành tựu quan trọng. mặc khác, đổi mới chưa toàn diện và đồng bộ. Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn rất nhiều lý do lớn, phức tạp, thường xuyên Giảm, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhénh và bền vững. Đại hội xác định chủ đề là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”[4].

Những thành tố cấu thành chủ đề Đại hội IX đến Đại hội XII phản ánh những định hướng chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phấn đấu của Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong từng nhiệm kỳ của Đại hội Đảng. có khả năng thấy về cơ bản chủ đề các kỳ đại hội gần đây gồm các thành tố: (1) Về Đảng; (2) Về dân tộc; (3) Về đổi mới; (4) Về bảo vệ Tổ quốc; (5) Về mục tiêu phấn đấu. Nội dung các thành tố trong chủ đề của mỗi đại hội đều có sự phát triển tùy theo nhiệm vụ của từng đại hội và chủ đề các đại hội không dài dòng, kể nể.

Mọi Người Xem :   Độ lệch pha sóng cơ là gì? - Tự Học 365

Hai là, chủ đề Đại hội XIII có thường xuyên điểm mới

Đại hội XIII của Đảng họp vào thời điểm khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều điều kiện, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo thường xuyên dấu ấn nổi bật. Mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 đã tạo ra những bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, năng lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. và cạnh đó, cũng còn thường xuyên Giảm, khuyết điểm.

Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn. Việc phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm hoạch định xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; việc phát triển đồng bộ các vùng, miền, địa phương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thé của từng vùng vẫn còn thường xuyên Giảm. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. chiều hướng già hóa dân số, đô thị hóa tăng nhénh; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động ngày càng lớn đến sự phát triển đất nước. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của đất nước.

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước thường xuyên điều kiện, trở ngại. Tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới có những biến động lớn, nhénh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra phức tạp, quyết định; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy, cường quyền nước lớn trong quan hệ quốc tế gia tăng. Toàn cầu hóa tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước, các nền kinh tế ngày càng quyết liệt. nhiều vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh mới như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh… trở thành những thách thức lớn trên quy mô toàn cầu. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có khả năng còn kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, tiềm ẩn thường xuyên bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo căng thẳng, phức tạp. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác trong khu vực, nhưng đứng trước thường xuyên điều kiện, thách thức.

Trong bối cảnh đó, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và thường xuyên điều kiện, thách thức đan xen, rất nhiều lý do mới đặt ra đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải giải quyết, có những quyết định đúng đắn, mạnh mẽ để phát triển đất nước ta nhénh và bền vững.

Chủ đề Đại hội XIII là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đại hội đã biểu quyết, có 95,7% đại biểu đồng ý).

Mọi Người Xem :   Cholesterol là gì? Tất cả những điều cần biết về Cholesterol

So với chủ đề Đại hội XII, chủ đề Đại hội XIII có thường xuyên điểm mới ở tất cả các thành tố.

Thứ nhất, thành tố về Đảng: Bổ sung “chỉnh đốn” và “hệ thống chính trị”vào nội dung “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” để thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thực tế đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong 35 năm đổi mới vừa qua và cũng sẽ là yếu tố quyết liệt thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đất nước ta, nhân ta trong những năm tới. Tới đây, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhénh chóng, phức tạp, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đứng trước thường xuyên thời cơ và điều kiện, thách thức to lớn, đặt ra nhiều lý do mới đòi hỏi Đảng phải không ngừng nâng cao tiềm lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Bởi vậy, chủ đề Đại hội X và Đại hội XI của Đảng đều đặn có nội dung “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Nhưng tiềm lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lại phụ thuộc vào chất lượng các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; trong đó, đặc biệt là phụ thuộc vào sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, trong những năm gần đây, có một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kéo theo quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân… gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định, phát triển đất nước, uy tín của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng hết sức quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng cho thấy rằng trong bối cảnh có sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, để xây dựng Đảng phải chỉnh đốn thì mới xây dựng được Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội nghị Trung ương bốn khóa XII đã ra Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, cần phải bổ sung “chỉnh đốn” vào nội dung “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” trong chủ đề Đại hội XIII,                                                  

Trong bối cảnh Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, của cả hệ thống chính trị. Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng gắn liền với sự trong sạch, vững mạnh của cả hệ thống chính trị. vì vậy, bổ sung “hệ thống chính trị vào “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh” để thành “Tăng cường xâydựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là đúng đắn và cần thiết.

Thứ hai, thành tố về dân tộc: Bổ sung “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí”, và “kết hợp với sức mạnh của thời đại ” vào nội dung “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” thành “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”.

Thực tiễn mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đất nước ta đã cho thấy tinh thần, ý chí, khát vọng của một dân tộc là một sức mạnh to lớn. Chính ý chí, khát vọng cháy bỏng phải giành, bảo vệ cho được độc lập, tự do, thống nhất đất nước đã tạo nên sức mạnh thần kỳ để nước ta, một nước nghèo, kinh tế kém phát triển đã đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh của thời đại. Ngày nay, bên cạnh những điều kiện, thách thức, đất nước ta có những thuận lợi, cơ hội to lớn để phát triển, chúng ta rất cần phải phát huy mạnh mẽ ý chí, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tạo nên động lực mạnh mẽ, sức mạnh to lớn đưa đất nước vượt qua mọi điều kiện, thử thách, nắm bắt, tận dụng tốt mọi thuận lợi, thời cơ, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây là yêu cầu, là lời hiệu triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam yêu nước

Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong mọi giai đoạn cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn là vấn đề chiến lược của cách mạng nước ta, là nguồn sức mạnh to lớn để đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thắng lợi vẻ vang. Bởi vậy, “phát huy sức mạnh toàn dân tộc” luôn là một nội dung quan trọng trong đường lối của Đảng, được nêu trong chủ đề của nhiều đại hội Đảng (trong chủ đề Đại hội IX, X, XI và XII đều đặn có nội dung này). Chủ đề Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có nội dung “phát huy sức mạnh toàn dân tộc”.

Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia; nước ta đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, toàn diện, ảnh hưởng và tác động quốc tế đối với nước ta ngày càng lớn, nhénh chóng và trực tiếp. Xu thế của thời đại, luật pháp, các quan hệ quốc tế, sự hợp tác, ủng hộ của các nước, cộng đồng quốc tế là nguồn sức mạnh to lớn để đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhénh, bền vững. Vì vậy, việc đưa nội dung “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc két hợp với sức mạnh của thời đại” vào chủ đề Đại hội XIII là rất cần thiết, đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng.

Mọi Người Xem :   Thùng carton 7 lớp là gì? Ưu nhược điểm và ứng dụng

Thứ ba, thành tố về đổi mới: Bổ sung cụm từ “tiếp tục” thành “tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”.

Chủ đề Đại hội IX xác định “tiếp tục đổi mới”. Đến Đại hội X, Đảng ta xác định “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Công cuộc đổi mới đã được tiến hành toàn diện, nhưng chưa đồng bộ, nhất là chưa đồng bộ giữa chính trị và kinh tế. Đến Đại hội XII, Đảng ta xác định “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”. Thực tế đến nay công cuộc đổi mới chưa thật toàn diện, chưa thật đồng bộ. vì thế, chủ đề Đại hội XIII xác định “tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”.

Thứ tư, thành tố về bảo vệ Tổ quốc: Đại hội XII xác định “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. Đại hội XIII đã phát triển thành “xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. Đảng ta nhận thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhéu. Đại hội XIII xác định rõ trong chủ đề Đại hội, là một nhận thức mới.

Thứ năm, thành tố về mục tiêu: Xác định mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo hoạch định xã hội chủ nghĩa ”.

Chủ đề Đại hội XI của Đảng xác định mục tiêu “tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội XII xác định “phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đề ra mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI “phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Kế thừa và phát triển Cương lĩnh và các đại hội gần đây, Đại hội XIII xác định mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; trong đó nội dung “theo hoạch định xã hội chủ nghĩa” đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng; điểm mới là “nước ta trở thành nước phát triển”.

Ba là, đại hội của một số đảng cũng xác định chủ đề

Đại hội của một số đảng, nhất là của các đảng cộng sản cầm quyền cũng xác định chủ đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định chủ đề của các kỳ đại hội. Chủ đề Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012): “Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học, phóng ra tư tưởng, thực hiện chính sách cải cách mở cửa, tăng cường sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả”. Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2017) xác định chủ đề: “Không quên tâm nguyện ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi vĩ đại cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng nhằm thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”[5].

Chủ đề Đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (năm 2016) là: “cải thiện tiềm lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa”. Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (năm 2021) xác định chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu, đảm bảo ổn định về chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tiếp tục mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến tới chủ nghĩa xã hội”, v.v…

Nếu so sánh chủ đề các đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có thể thấy chủ đề Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam không dài.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông

Tổng thư ký HĐLLTW[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 60, Nxb. CTQG, HN, 2016, tr.160.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ X, Nxb.CTQG, HN, 2006, tr.54.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XI, Nxb.CTQG, HN, 2011, tr.148.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XII, Nxb.CTQG, HN, 2016, tr.55.

[5] Tuyển tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb.CTQG, HN, 2018, tr.9-10.Các câu hỏi về chủ đề đại hội 13 của đảng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ đề đại hội 13 của đảng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chủ đề đại hội 13 của đảng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chủ đề đại hội 13 của đảng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chủ đề đại hội 13 của đảng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chủ đề đại hội 13 của đảng là gì


Các hình ảnh về chủ đề đại hội 13 của đảng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về chủ đề đại hội 13 của đảng là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin về chủ đề đại hội 13 của đảng là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

Add Comment