Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Cập nhật ngày 03/12/2022 bởi mychi

Bài viết Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Đánh giá về Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam


Xem nhanh

(LLCT) – một trong những di huấn Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là phải chăm lo “phát triển tinh thần thần yêu nước của dân ta”, làm cho lòng yêu nước của mỗi người không “cất tiết kiệm trong rương, trong lòng”, mà phải được đưa ra “thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”, vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết trung ương tiếp theo đều đặn nhấn mạnh: Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Vì vậy phải khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, vật chất và tinh thần, trước hết là chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, tinh thần tự hào dân tộc,…của toàn dân, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

1. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: từ truyền thống đến thời đại Hồ Chí Minh

– Khái niệm về yêu nước và đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam.

Yêu nướclà một tình cảm một cách tự nhiên của con người đối với quê hương xứ sở, với ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với sự hình thành dân tộc và nhà nước dân tộc thì yêu nước từ một tình cảm, một yếu tố tâm lý xã hội đã tiến dần lên thành một ý thức xã hội. Ý thức đó khi đã phát triển thành một hệ thống thì tình cảm yêu nước có khả năng trở thành chủ nghĩa yêu nước – có giá trị như một hệ tư tưởng (Nói có khả năng, vì không phải ở quốc gia, dân tộc nào, tình cảm yêu nước cũng phát triển thành chủ nghĩa yêu nước).

Vậy chủ nghĩa yêu nước là gì? Hiểu một cách dễ dàng: chủ nghĩa yêu nước là một hệ thống quan điểm chỉ đạo tình cảm, thái độ, hành động, cách ứng xử,… của mỗi người dân đối với Tổ quốc (trong xây dựng và bảo vệ đất nước).

Đối với người Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước là một tổng giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là hệ chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị tinh thần truyền thống dân tộc, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức – thẩm mỹ của con người Việt Nam.

có thể nói chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt lịch sử tư tưởng nước ta, từ khi lập quốc cho tới nay. Ở Việt Nam, yêu nước vừa là tình cảm, vừa là tư tưởng mà cũng đồng thời là triết lý, “là kim chỉ nam cho hành động, là một tiêu chuẩn để nhận định đúng-sai, tốt-xấu, nên-chăng(1) của người Việt Nam.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đã hình thành nên một hệ thống chuẩn mực, được biểu hiện qua mấy đặc trưng chủ yếu sau đây:

(1)Tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ (tình trạng này được thể hiện qua những áng văn thơ, như bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt; như lời khẳng định của Lê Thánh Tông: một thước núi, một tấc sông,…của tổ tiên, kẻ nào đem cho giặc sẽ phải tội chu di!,…). 

(2) Niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán và những truyền thống tốt đẹp khác của dân tộc (được thể hiện qua những tác phẩm như Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Hịch ra trận của Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng chích luân bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”).

(3) Yêu nước gắn liền với yêu dân, với tinh thần đoàn kết, nhân ái, khoan dung trong cộng đồng và hòa hiếu với các dân tộc lân bang,…

Như vậy, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam không đơn thuần chỉ là một tình cảm mà là một hệ thống tư tưởng đa dạng. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đã phát huy sức mạnh vô địch của nó trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XX, trong khó khăn quá chênh lệch về tương quan lực lượng, dân tộc Việt Nam, với sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, đã làm nên 10 đại chiến công chống ngoại xâm, liên tiếp trong 10 thế kỷ(*). Đó là những chiến công hùng vĩ, được tạo nên bởi sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, mãi mãi rạng ngời trên trang sử nước nhà.

– Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại là sự kế thừa toàn bộ những tinh hoa của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, đồng thời là một bước phát triển mới so với chủ nghĩa yêu nước truyền thống. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại được bổ sung và phát triển trong thế kỷ XX, nhờ kết hợp được tinh hoa dân tộc và giá trị thời đại nên đã đạt tới một chất lượng mới. Chính Hồ Chí Minh là người có công đầu trong việc vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa khơi dậy được những truyền thống tốt đẹp ngàn năm của dân tộc, vừa bổ sung thêm những nhân tố mới, nâng chủ nghĩa yêu nước truyền thống lên ngang tầm phát triển của thời đại. do đó, cũng có thể gọi chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại là chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh(2).

có khả năng sơ bộ nêu lên mấy nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh như sau:

(1) Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã thực hiện được sự kết hợp thống nhất giữa lập trường dân tộc với lập trường giai cấp làm công nhân.

Chủ nghĩa yêu nước ở thời nào cũng chịu sự chi phối bởi hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân, do đó, lần đầu tiên nó đạt tới sự hài hòa giữa lợi ích của dân tộc với lợi ích của nhân dân lao động. Nó khắc phục được tính hẹp hòi của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ cùng những hạn chế khác của chủ nghĩa yêu nước phong kiến và tư sản (như chủ nghĩa đại dân tộc, chủ nghĩa sôvanh,…).

(2) Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh gắn liền lý tưởng độc lập dân tộc với khát vọng dân chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người thường nói: Nước lấy dân làm gốc, dân là chủ, “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”(3). Vì vậy, yêu nước là phải phấn đấu làm sao cho nước độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành,… Người nói một cách thống thiết: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”(4).

Mọi Người Xem :   Sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn

(3) Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế chân chính.

Đây là một đặc trưng mới của chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, được Người kiên trì giáo dục, thực hiện nhất quán và đấu tranh không khoan nhượng với mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc sôvanh, chủ nghĩa quốc gia vị kỷ, chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc,…

Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp, đầy biến động với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chiều hướng dân tộc vị kỷ, cực đoan, kéo theo các cuộc chiến tranh dân tộc, sắc tộc đẫm máu, có nguy cơ lôi cuốn loài người vào một cơn lốc bạo lực mới, chưa biết khi nào có khả năng chấm dứt được. Vì vậy, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên và nhân dân ta Hiện tại, cần phải quán triệt cả ba nội dung nói trên, không được coi nhẹ một mặt nào.

2. Hồ Chí Minh: hiện thân của chủ nghĩa yêu nước hiện đại Việt Nam

– Hồ Chí Minh – nhà yêu nước vĩ đại

Trước khi trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã là một người yêu nước nồng nhiệt. Vì nóng lòng cứu nước, nên khi nhận thấy Quốc tế III tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa bằng những hành động cụ thể, thiết thực, còn Quốc tế II chỉ dừng lại trên lời nói, nên Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III.

Tuy đã gia nhập hàng ngũ cộng sản, nhưng toàn bộ tâm niệm, ý chí và hoạt động của Người vẫn chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cứu nước, giải phóng dân tộc. Viên Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp e ngại trước hoạt động hăng say của Nguyễn Ái Quốc, đã triệu tập lên gặp, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng Người đã khảng khái đáp lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì tôi hiểu”(5).

Thời kỳ hoạt động ở Trung Quốc, vào giữa những năm 20 thế kỷ trước, có người hỏi: “Ông là người cộng sản hay là người theo chủ nghĩa Tôn Dật Tiên?”. Người trả lời: “Tôi vẫn là tôi ngày trước, một người yêu nước”(6). Ông Nguyễn luôn luôn công khai quan điểm và mục tiêu chính trị của mình. Ngay từ năm 1924, tại Mátxcơva – trung tâm đầu não của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước… Người ta sẽ không thể làm gì cho người An Nam nếu không dựa trên cái động lực vĩ đại và duy nhất của họ”(7).

Cần hiểu đúng khái niệm chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc dùng ở đây – như Mác đã nói – “không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản đã hiểu”. Chủ nghĩa dân tộc bản xứ mà Nguyễn Ái Quốc đề cập chính là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của nhân dân Việt Nam. Do sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương và Việt Nam chưa diễn ra triệt để như ở phương Tây, các dân tộc thuộc địa còn phải đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, thì ở đó, đấu tranh dân tộc vẫn là một động lực lớn của lịch sử.

Từ lập luận đó, Nguyễn Ái Quốc kiến nghị về Cương lĩnh hành động của Quốc tế Cộng sản: “Phát động chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế Cộng sản… Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi,… nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”(8). Điều này, hoàn toàn trùng hợp với ý như Ăngghen đã nói: “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”(9).

có thể thấy, xuất phát từ vị trí của người dân thuộc địa mất nước, từ truyền thống dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá rất cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, coi đó là một động lực lớn mà những người cách mạng phải nắm vững và giương cao, không để ngọn cờ dân tộc bị lợi dụng trong tay bất cứ lực lượng chính trị cơ hội nào khác.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trả lời các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Tôi chỉ có một ham muốn, nhu cầu tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(10). Đọc “Báo cáo chính trị” tại Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ II của Đảng (1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm điều kiện, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”(11). Từ đó, Người bắt buộc Đảng phải ra sức “phát triển tinh thần yêu nước của dân ta”, phải làm cho tinh thần đó “được đem thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”.

Người thường xuyên nhắc nhở: “Hễ là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước, ghét giặc”. “Đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay thường xuyên lòng ái quốc”(12), do đó phải ra sức phát triển nó lên. Người chỉ rõ: “Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ, bị áp bức. Phải làm sao đóng góp vào việc làm cho nước được độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, nhân loại khỏi đau khổ…”(13).

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong việc phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Người nói: “Sau 80 năm bị đô hộ, cái gì ta cũng thiếu thốn, chỉ có lòng yêu nước của dân ta là dồi dào”(14).

Để đẩy mạnh kháng chiến mau đến thắng lợi, năm 1948, Hồ Chí Minh phát động “phong trào thi đua yêu nước”. Hưởng ứng lời huy động và cổ vũ của Người, một phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đã rầm rộ phát triển trong các ngành, các giới, các địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã được Người nâng cao lên một tầm cao mới. Khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” được Hồ Chí Minh đưa ra vào lúc đế quốc Mỹ đem máy bay ra miền Bắc, ném bom, bắn phá, giết hại đồng bào ta, tàn phá đất nước ta. Lời kêu gọi của lãnh tụ kính yêu đã có sức lay động mạnh mẽ, biến sức mạnh của lòng yêu nước và chí căm thù của quân dân ta thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng vô song, đưa đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975.

Mọi Người Xem :   8 vấn đề môi trường cấp thiết cần được ưu tiên giải quyết?

Trước khi đi xa, Người căn dặn lại trong Di chúc: “Mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự anh dũng hy sinh của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”.

Hồ Chí Minh đã để lại một danh ngôn bất hủ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói đó đã kết nối chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh thành một thể thống nhất, trong sự phát triển liền mạch của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

 – Hồ Chí Minh – biểu tượng hài hòa của sự kết  hợp dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.

Tham gia vào hàng ngũ mácxít, Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận học thuyết đấu tranh giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nhưng từ tiếp nhận đến vận dụng sáng tạo vào hoạch định đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam lại phải biết xuất phát từ thực tiễn của đất nước, không thể giáo điều, rập khuôn theo một công thức sẵn có nào mà có khả năng giành được thắng lợi.

Các đảng cộng sản ở các nước tư bản phát triển chủ trương làm cách mạng vô sản nên thường nhấn rất mạnh đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Sau khi Lênin qua đời, dưới sự chỉ đạo của Stalin, nhất là từ sau Đại hội VI Quốc tế Cộng sản năm 1928, phong trào cộng sản ngày càng rơi vào khuynh hướng tả khuynh, hẹp hòi, biệt phái, đề cao bạo lực, không cho phép các đảng cộng sản được liên minh, hợp tác với các tổ chức dân chủ – xã hội và các lực lượng trung gian khác,… nên đã không tranh thủ được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, không đẩy được phong trào cách mạng vô sản ở châu Âu tiến lên.

Ở Việt Nam, một nước thuộc địa nửa phong kiến, trước mắt phải làm cách mạng giải phóng dân tộc, thắng lợi rồi mới có địa bàn để tiến lên làm cách mạng XHCN, mà dân tộc cách mạng thì chưa phân biệt giai cấp, “sĩ, nông, công , thương đều đặn nhất trí chống lại cường quyền”. do đó, Người rất coi trọng phát huy vai trò của mặt trận dân tộc thống nhất, trên nền tảng liên minh công nông, ra sức tập hợp rộng rãi mọi thành phần yêu nước, tạo nên sức mạnh vô địch, nhằm đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập, thống nhất cho dân tộc.

Là người cộng sản, nhưng Nguyễn Ái Quốc lại không nhấn mạnh giai cấp một chiều, đôi lần còn phê phán những biểu hiện giáo điều, tả khuynh của một vài người: “Nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng đề ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng”(15).

trong lúc đó, Người lại hay nói nhiều đến Tổ quốc, đồng bào, con Hồng, cháu Lạc,… những câu chữ có sức lay động, thức tỉnh lòng yêu nước, thương nòi của dân ta. Người viết Lịch sử nước ta(16), nêu cao những tấm gương yêu nước lẫm liệt của cha ông chống giặc ngoại xâm.

Sau ngày Cách mạng thành công, trong Tuyên ngôn Độc lập hay trong diễn văn đọc mỗi dịp kỷ niệm, bên cạnh tấm gương bất khuất của những người cộng sản, Người vẫn không quên nhắc đến tên tuổi và công lao của các bậc tiền bối khác. Người coi bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 “là hoa, là quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường,… là kết quả của bao nhiêu hy vọng, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân dân Việt Nam”(17).

Yêu nước là phẩm chất quý báu của mọi tầng lớp nhân dân, Vì vậy chúng ta phải làm mọi cách để cho tinh thần yêu nước ấy phát triển lên, được đem ra thực hành vào công cuộc xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đề cao lòng yêu nước, Hồ Chí Minh cũng cùng lúc ấy chỉ rõ: “Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc”… Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế”(18). Là một người yêu nước, Người không những quan tâm đến số phận của dân tộc mình mà còn quan tâm đến số phận của tất cả những “người cùng khổ” trên trái đất: ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Airơlen, bênh vực quyền sống của những người Mỹ da đen, lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân gây ra ra ở Đahômây, Angiêri, Mađagaxca,…

Khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Người đã kiến nghị lập ra Ban nghiên cứu thuộc địa, xuất bản báo Le Paria, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, kiến nghị với báo L’Humanité mở chuyên mục thường xuyên về vấn đề thuộc địa. Tên tuổi Nguyễn Ái Quốc trên các bài báo tại Pháp đã dần trở nên quen thuộc với các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc.

Thời kỳ vận hành ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã cùng với một vài nhà cách mạng châu Á, như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Triều Tiên, Inđônêxia, Miến Điện,… thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, nhằm tăng cường đoàn kết, ủng hộ lẫn nhéu trong đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Ngày 16-9-1925, khi nổ ra cuộc bãi công lớn của hơn 20 vạn công nhân Hương Cảng, bỏ về Quảng Châu, Người đã nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh này, ngày đêm đi diễn thuyết, cổ vũ làm công nhân kiên trì bãi công cho đến khi thắng lợi.

Tuy vậy, tấm gương kết hợp hài hòa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh không phải thời nào cũng được hiểu đúng và nêu cao, trái lại có lúc từng bị ngộ nhận là đã xa rời học thuyết đấu tranh giai cấp, rơi vào chủ nghĩa quốc gia – dân tộc tư sản,…

Nhà sử học Trần Huy Liệu, trong hồi ký, khi viết về thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936-1939: “Chúng ta chủ trương làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, nhưng trên báo chí của chúng ta hồi ấy… đều chỉ nói đến giai cấp mà không đề cập đến dân tộc,… không phối hợp tinh thần yêu nước chân chính với chủ nghĩa vô sản quốc tế. Những tiếng “Đồng bào”, “Tổ quốc” không từng có trên các báo chí, trong cuộc nói chuyện hay trong truyền đơn. Gặp những ngày kỷ niệm quốc tế,… các báo của ta thường ra những số đặc biệt với thường xuyên công phu, nhưng còn những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc thì không hề nói động gì đến,…”(19).

Mọi Người Xem :   Quán ăn tiếng anh là gì và từ vựng về quán ăn bạn nên biết

Trong thực tế, khuynh hướng đó chưa phải đã hoàn toàn được khắc phục. Trong xử lý mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, mặt giai cấp được coi trọng hơn; mặt dân tộc, kể cả chủ nghĩa yêu nước, vẫn còn ít được nêu cao và phát huy đúng  tầm. Như vậy là, vẫn chưa theo được tấm gương và cách làm của  Hồ Chí Minh, chưa thực sự gắn kết hài hòa giai cấp với dân tộc. Tại Đại hội II (1951), Người đã nói: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp làm công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp làm công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(20). Sau này, thường xuyên lần Người nhắc lại: “Đảng ta là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”(21). Chính vì chưa nhận thức đầy đủ sức mạnh của giai cấp nằm trong sức mạnh của dân tộc, quá thiên về mặt giai cấp, khiến cho khuynh hướng cơ hội giáo điều, “tả” khuynh vẫn chưa được tẩy sạch, còn tác động nhất định đến sự củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Phải hiểu rằng tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút; một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng, hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịptình thế…”(22).

Vì vậy, chúng ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, đó là sự thống nhất, hài hòa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc và CNXH – một CNXH dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hướng theo những tổng giá trị chung mà nhân loại đang theo đuổi. Trên lập trường bất biến đó, Người có khả năng linh độngứng biến trước mọi thay đổi ngay của tình hình khách quan. Đó cũng là học thuyết “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh.

3. Giương cao hơn nữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Trong thời kỳ hội nhập, cùng phát triển, người ta vừa tôn trọng sự khác biệt, vừa đi tìm sự tương đồng trong những tổng giá trị chung có tính toàn nhân loại, như: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, tự do, dân chủ, nhân ái, khoan dung,… Trong bối cảnh mới, mối quan hệ anh em, đồng chí, bạn – thù,… cũng đã khác xưa. Có nước lớn, sau khi từ bỏ chủ nghĩa quốc tế vô sản, dựa vào thế mạnh kinh tế, quân sự và dân số, đã chuyển sang chủ nghĩa đại dân tộc, chủ nghĩa bành trướng – bá quyền,… công khai bộc lộ dã tâm xâm lấn điên cuồng, ngang ngược chà đạp lên luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh đó, để tồn tại và tiến lên, không có con đường nào khác là phải tựa vào lòng dân, vào lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vào khối đại đoàn kết vững mạnh của toàn dân tộc. Muốn thế, ta phải phấn đấu làm sao để được dân tin, dân yêu, phải được lòng dân, bởi như người xưa đã nói “chở thuyền, lật thuyền cũng là dân”, nếu dân “bất tín” thì “vô lập!”.

Đất nước ta, tuy đã có hòa bình, thống nhất được 40 năm, nhưng đến nay vẫn cần phải cố gắng để thực sự có đoàn kết, hòa hợp dân tộc, để có sự đồng ý, đồng tình cao. Chúng ta cần tạo ra một nền tảng chính trị – tinh thần chung trong đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Chúng ta đã có thể hòa giải với nước Mỹ theo châm ngôn “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, thì không có lý do gì ta lại không thể sử dụng 16 chữ ấy để hòa giải với chính những đồng bào “con Lạc, cháu Hồng” của mình?

hiện nay, tuy đang còn tồn tại những thành kiến và nhận thức khác biệt, song trong căn cốt của mỗi người Việt “con Lạc, cháu Hồng”, vẫn có một Tổ quốc chung, một hệ tổng giá trị bất biến, tạo nên sự cố kết bền vững của dân tộc ta qua mấy nghìn năm lịch sử, đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam– đó là điểm tương đồng, là nền tảng tinh thần chung, rất cần được khai thác, phát huy để tiến tới hòa giải, hòa hợp dân tộc.

____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2015

* Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Lê Hoàn phá Tống lần thứ nhất, Lý Thường Kiệt phá Tống lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn ba lần đại thắng quân Nguyên, Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, Quang Trung đại phá quân Thanh và Hồ Chí Minh cùng với quân dân cả nước đánh bại hai đế quốc to.

(1) Trần Văn Giàu: “Hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, số 16 (8-1998), tr.10.

(2)Vũ Đình Hòe: “Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh”, Tia Sáng, ngày 04-05-2007.

(3), (4), (10), (12), (14), (22) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.56, 419, 161, 246, 26, 26.

 (5), (17) Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời vận hành của Hồ Chủ tịch, Văn học, Hà Nội, 1970, tr.45, 110.

(6) Hồ Chí Minh truyện, Trần Dân Tiên, Trương Niệm Thức dịch, Nxb Bát Nguyệt, Thượng Hải, 1949, tr.90.

(7), (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.466-467, 467.

(9) Mác-Ăngghen: Toàn tập, t.33, tr. 374 (bản tiếng Nga)

(11), (18), (20) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.171, 172, 175.

(13) Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật,  Nxb Lao Động, 1971, t.3, tr.138-142.

(15) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 272.

(16) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.219-230.

(19) Hồi ký Trần Huy Liệu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.200.

(21) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.372.

GS Song Thành

Các bài viết khác

  • Bản lĩnh chính trị của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị trước yêu cầu mới
  • Mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế theo quan điểm Hồ Chí Minh
  • Tăng cường giáo dục, thường nhật pháp luật về an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  • Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
  • Dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh và tổng giá trị hoạch định trong giai đoạn Hiện tại
  • Nhận thức của Đảng, Nhà nước về bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay
  • Chủ nghĩa Mác và triết học Mác qua sự đánh giá của các học giả phương Tây
  • Vấn đề xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và hình thức thực hiện ở nước ta
  • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo quan điểm của V.I.Lênin
  • Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên


Các câu hỏi về chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì


Các hình ảnh về chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin về chủ nghĩa yêu nước việt nam là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment