Giàn hoa lý sắp đổ

Tháng Ba 15, 2022

Một thầy đề sợ vợ, một lần vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: – Sao mặt thầy lại đắp cả ra thế? Xem đề: – Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái gian hoa lý nó đổ xuống, gần nữa thì khốn. Quân không tin hỏi lại: – Thầy tôi nói thật. Chắc hôm qua vợ lại rủ anh đấy chứ gì? Thầy nói cứ thật đi, rồi tôi sai mấy tên rồi lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng sau chân lên đằng đầu cho mà xem. Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy nổi cơn hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà cập cả lại, bảo thầy: – Thôi… thầy… tạm lui… Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!

Mọi Người Xem :   Quần culottes là gì? Mix đồ cực dễ với quần culottes

appnetmedia