Giáo viên chủ nhiệm Tiếng Anh là gì? – Gia sư Toàn Cầu

Cập nhật ngày 03/12/2022 bởi mychi

Bài viết Giáo viên chủ nhiệm Tiếng Anh là gì? – Gia sư Toàn Cầu thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Giáo viên chủ nhiệm Tiếng Anh là gì? – Gia sư Toàn Cầu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Giáo viên chủ nhiệm Tiếng Anh là gì? – Gia sư Toàn Cầu”

Đánh giá về Giáo viên chủ nhiệm Tiếng Anh là gì? – Gia sư Toàn Cầu


Xem nhanh

Rất nhiều học sinh trong quy trình học Tiếng Anh về chủ đề giáo dục nói về lịch học của mình, trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu, thắc mắc < a>giáo viên chủ nhiệm dịch sang tiếng Anh là gì. Hãy cùng gia sư Toàn Cầu tìm hiểu thầy cô giáo chủ nhiệm trong Tiếng Anh là gì nhé.

Mục lục

 • giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì?
 • Các từ tiếng Anh thông tin ứng dụng chủ đề giáo dục
  • Giáo viên bộ môn tiếng anh là gì ?
  • Từ vựng về môn học bằng tiếng anh
  • Từ vựng thành viên trong lớp học
  • Từ từ vựng về vận hành Lớp học bằng Tiếng Anh

giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Việt, giáo viên chủ nhiệm là một trong số những thầy cô giáo đang giảng dạy ở lớp có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng ra làm chủ nhiệm lớp trong một năm học hoặc trong all the year next by class. Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ quản lý lớp học và là nhân vật chủ chốt, người tập hợp, Hướng dẫn giáo dục học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và xây dựng một tập thể học sinh vững mạnh.

Trong Tiếng Anh, người ta sử dụng khá thông dụng các từ sau để nói về giáo viên chủ nhiệm ( bao gồm cả thầy/cô giáo chủ nhiệm)

 • form teacher /fɔːm ˈtiːtʃər/
 • homeroom teacher /ˈhəʊm.ruːm ˈtiːtʃər/
 • Head Teacher Senior Mater : giáo viên chủ nhiệm nam
 • Head Teacher Senior Micăng thẳng : giáo viên chủ nhiệm nữ
 • head master /ˈhedˌmæs.tər/ : còn có nghĩa là thầy hiệu trưởng
 • class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər/ hoặc head teacher /hed ˈtiːtʃər/
Mọi Người Xem :   1 quả trứng gà bao nhiêu calo, ăn trứng gà sống có tốt không, lưu ý khi ăn

Thường thì chúng ta sẽ dùng từ form teacherhomeroom teacher sẽ đúng với ý nghĩa của giáo viên chủ nhiệm nhất, tránh dùng Head Teacher hoặc Headmaster vì 2 từ này còn mang một nghĩa khác là hiệu trưởng.  Các bạn nhớ để dùng cho phù hợp ngữ cảnh và không gây ra hiểu nhầm.

giao-vien-chu-nhiem-tieng-anh-la-gi
giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì?

Các từ tiếng Anh thông dụng chủ đề giáo dục

Dưới đây là các từ thông dụng khi chúng ta học Tiếng Anh nói về chủ đề trường học, lớp học, môn học, điểm thi… Các bạn tham khảo học và phát âm các từ mới giúp giao tiếp Tiếng Anh hoặc làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

Giáo viên bộ môn tiếng anh là gì ?

 • English Teacher: giáo viên tiếng anh
 • Music Teacher: giáo viên dạy nhạc
 • Maths Teacher: giáo viên dạy toán
 • Physics Teacher: giáo viên dạy lý
 • Chemistry Teacher: giáo viên dạy hóa
 • Biology Teacher: giáo viên môn sinh
 • Literature Teacher: giáo viên môn văn
 • History Teacher: giáo viên môn sử
 • Geography Teacher: giáo viên môn địa lý

Từ vựng về môn học bằng tiếng anh

 • Mathematics (viết tắt Maths): Môn Toán.​
 • Literature: Văn học.​
 • Foreign language: Ngoại ngữ.​
 • History: Lịch sử.​
 • Physics: Vật lý.​
 • Chemistry: Hóa.​
 • Civic Education: Giáo dục công dân.​
 • Fine Art: Mỹ thuật.​
 • Engineering: Kỹ thuật.​
 • English: Tiếng Anh.​
 • Informatics: Tin học​
 • Technology: Công nghệ.​
 • Biology: Sinh học.​
 • Music: Âm Nhạc.​
 • Craft: Thủ công.​
 • Physical Education: Thể dục

Từ vựng các thành viên trong lớp học

 • Teacher (/’ti:t∫ə[r]/): giáo viên
 • Homeroom teacher (/ˈhoʊmruːm ˈtiːtʃər/): giáo viên chủ nhiệm
 • Pupil (/ˈpjuːpl/) :Học sinh
 • Student (/ˈstuːdnt/): Học sinh
 • Monitor (/’mɔnitə/): lớp trưởng
 • Vice monitor (/vais’mɔnitə/): lớp phó
 • Group leader (/gru:p ‘li:də/): tổ trưởng
 • Choir leader (/’kwaiə ‘li:də/): Thư ký

Từ vựng về vận hành lớp học bằng Tiếng Anh

 • Study: Học tập
 • Break: Nghỉ giải lao giữa giờ
 • Work on a essay: Làm bài thi
 • Hand in your homework : Nộp bài tập về nhà
 • Revise an exam: Ôn thi
 • Take a test: Làm bài kiểm tra
 • Retrieve items: Truy bài
 • Summer vacation: Nghỉ hè

ngoài ra còn có các từ thông dụng khi chúng ta học Tiếng Anh nói về chủ đề trường học, lớp học, môn học, điểm thi… Các bạn có khả năng tham khảo học và phát âm các từ mới giúp giao tiếp Tiếng Anh hoặc làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài họcexercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tậphomework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhàacademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểmcertificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate /ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: chứng chỉqualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpcredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tíchdrop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ họcministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcsubject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ mônsyllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (cụ thể)curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)theme /θiːm /: chủ điểmtopic /ˈtɑːpɪk/: chủ đềtutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêmtrain /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạoteacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viêndistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xavocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghềevaluation /ɪˈvæljueɪt/,

Mọi Người Xem :   Các câu hỏi thường gặp - Lập Trình Viên Quốc Tế FPT Aptech
measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giámark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm sốclass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp họccredit / ˈkredɪt/: điểm khádistinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏihigh distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắcrequest for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin phép nghỉ (học, dạy)plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văngeography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lýteaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ sử dụng dạy họcclass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờtake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thicivil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dâncontinuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyêncourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửcourse book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trìnhtutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêmvisiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /, visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảngclassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớplesson plan / ˈlesn plæn/: giáo ánbirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhconduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmpresident /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər / or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởngschool records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạmaterials /məˈtɪriəlz/: tài liệuperformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcterm /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs) hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ) summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục (teaching /ˈtiːtʃɪŋ /) staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi) student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên) textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa school-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên) integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour / ˈkɑːntækt ˈaʊər/: tiết học primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông day school /deɪ skuːl/: trường bán trú state school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo fail (an exam) /feɪl /: trượt optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu sinh

4.9/5 – (8 votes)


Các câu hỏi về giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Nồng độ acid uric trong máu bao nhiêu là bị Gout?

Các Hình Ảnh Về giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì


Các hình ảnh về giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về giáo viên chủ nhiệm trong tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment