• /riəl/Thông dụngTính từ

  thiết thực
  real actions
  hành động thiết thực
  Thực, thực tế, có thực
  a real object and its image
  vật thực là hình ảnh của nó
  in real life
  trong đời sống thực tế
  the real value of things
  giá trị thực tế của các vật
  Thật (không phải giả, không phải nhân tạo)
  real gold
  vàng thật
  Chân chính, đúng, xứng đáng với tên gọi
  a real friend
  một người bạn chân chính
  a real man
  một con người chân chính, một con người xứng đáng là người
  the real thing
  điều thực đúng, cái thực đúng, cái chính cống
  (pháp lý) bất động
  real estate; real property
  bất động sản

  Cấu trúc từ

  get real
  hành động ngốc nghếch, không hợp lý
  for real
  xác thực, nghiêm trọng
  keep it real
  làm việc một cách trung thực, tự nhiên
  the real McCoy
  Đồ có giá trị

  Danh từ

  Thực tế
  the real and the ideal
  thực tế và lý tưởng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chân thực
  real accounts
  tài khoản chân thực
  real bargains
  giao dịch chân thực
  thật
  real share
  cổ phiếu thật
  real thing
  hàng thật
  thực tế
  aftertax real rate of return
  suất thu lợi thực tế sau thuế
  apparent real income
  thu nhập thực tế rõ ràng
  expected real interest rate
  thực tế dự tính
  in real terms
  tính theo giá trị thực tế
  maintenance of real capital
  sự duy trì vốn thực tế
  Natural real GNP
  GNP thực tế tự nhiên
  natural real GNP
  thực tế tự nhiên
  real (money) balance
  số dư (tiền) thực tế
  real assets
  tài sản thực tế
  real assets
  tài sản thực tế, bất động sản trong tài sản phá sản
  real balance
  số dư thực tế
  real balance effect
  hiệu ứng của số dư thực tế
  real balance effect
  tác động của số dư tiền thực tế
  real bills doctrine
  thuyết phiếu khoán thực tế
  real bills doctrine
  thuyết thương phiếu thực tế
  real business cycle theory
  thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế
  real business cycles
  các chu kỳ kinh tế thực tế
  real capital
  vốn thực tế
  real capital ratio
  tỷ suất vốn thực tế
  real cash balance
  số dư tiền mặt thực tế
  real contract
  hợp đồng thực tế
  real cost
  chi phí thực tế
  real cost
  phí thực tế
  real cost
  phí tổn thực tế
  real cost terms of trade
  điều kiện mậu dịch theo phí tổn thực tế
  real credit
  tín dụng thực tế
  real damages
  tiền bồi thường thực tế
  real deposits
  số tiền gửi thực tế
  real dollar value
  giá trị đô la thực tế
  real earnings
  thu nhập thực tế
  real earnings
  tiền lời thực tế
  real effect
  hiệu ứng thực tế
  real exchange rate
  hối suất thực tế
  real exchange rate
  tỉ giá hối đoái thực tế
  real exchange rate
  tỷ giá hối đoái thực tế
  real financial effect
  hiệu quả tài chính thực tế
  Real GNP
  GNP thực tế
  real gross national product
  tổng sản phẩm quốc dân thực tế
  real income
  thu nhập thực tế
  real income per capita
  thu nhập thực tế bình quân đầu người
  real investment
  đầu tư thực tế
  real liabilities
  nợ thực tế
  real money balance
  số dư tiền thực tế
  real national income
  thu nhập quốc dân thực tế
  real national output
  sản lượng quốc dân thực tế
  real national output
  tổng sản phẩm quốc gia thực tế
  real output
  sản lượng thực tế
  real price
  giá thực tế
  real proprietary capital
  vốn tài sản thực tế
  real purchasing power
  sức mua thực tế
  real purity
  độ sạch thực tế
  real purity
  độ tinh khiết thực tế
  real rate of return
  suất lợi tức thực tế
  real rate off revenue
  tỷ lệ thu nhập thực tế
  real surplus
  thặng dư thực tế
  real terms
  điều kiện thực tế
  real value
  giá trị thực tế
  real value of a stock
  giá trị thực tế của một chứng khoán
  real wage
  tiền lương thực tế
  real wage
  tiền lương thực tế, thực chất
  real wage)
  tiền lương thực tế, thực chất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  absolute , actual , authentic , bodily , bona fide , certain , concrete , corporal , corporeal , de facto , embodied , essential , evident , existent , existing , factual , firm , heartfelt , honest , incarnate , indubitable , in the flesh , intrinsic , irrefutable , legitimate , live , material , original , palpable , perceptible , physical , positive , present , right , rightful , sensible , sincere , solid , sound , stable , substantial , substantive , tangible , true , unaffected , undeniable , undoubted , unfeigned , valid , veritable , objective , genuine , good , unquestionable , hearty , natural , unmannered , actually , being , definitive , demonstrable , disembodied , incorporeal , in fact , inherent , literal , naturalistic , official , practical , pure , realistic , representational , serious , unromantic , verisimilar , viable

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dishonest , fake , false , feigned , imaginary , invalid , untrue , artificial , fictitious , ostensible , sham , spurious , unreal

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Real »

Mọi Người Xem :   Deadline là gì? Ý nghĩa và cách dùng của từ “deadline”