nlibc: errno.h File Reference

Cập nhật ngày 06/08/2022 bởi mychi

Bài viết nlibc: errno.h File Reference thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu nlibc: errno.h File Reference trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “nlibc: errno.h File Reference”

The header <errno.h> defines several macros, all relating to the reporting of error conditions. More…


Defines

#define  EDOM   33   Math argument out of domain of func. #define  EILSEQ   84   Illegal byte sequence. #define  ERANGE   34   Math result not representable. #define  EPERM   1   Operation not permitted. #define  ENOENT   2   No such file or directory. #define  ESRCH   3   No such process. #define  EINTR   4   Interrupted system call. #define  EIO   5   I/O error. #define  ENXIO   6   No such device or address. #define  E2BIG   7   Argument list too long. #define  ENOEXEC   8   Exec format error. #define  EBADF   9   Bad file number. #define  ECHILD   10   No child processes. #define  EAGAIN   11   Try again. #define  ENOMEM   12   Out of memory. #define  EACCES   13   Permission denied. #define  EFAULT   14   Bad address. #define  ENOTBLK   15   Block device required. #define  EBUSY   16   Device or resource busy. #define  EEXIST   17   File exists. #define  EXDEV   18   Cross-device link. #define  ENODEV   19   No such device. #define  ENOTDIR   20   Not a directory. #define  EISDIR   21   Is a directory. #define  EINVAL   22   Invalid argument. #define  ENFILE   23   File table overflow. #define  EMFILE   24   Too many open files. #define  ENOTTY   25   Not a typewriter. #define  ETXTBSY   26   Text file busy. #define  EFBIG   27   File too large. #define  ENOSPC   28   No space left on device. #define  ESPIPE   29   Illegal seek. #define  EROFS   30   Read-only file system. #define  EMLINK   31   Too many links. #define  EPIPE   32   Broken pipe. #define  EDEADLK   35   Resource deadlock would occur. #define  ENAMETOOLONG   36   File name too long. #define  ENOLCK   37   No record locks available. #define  ENOSYS   38   Function not implemented. #define  ENOTEMPTY   39   Directory not empty. #define  ELOOP   40   Too many symbolic links encountered. #define  EWOULDBLOCK   EAGAIN   Operation would block. #define  ENOMSG   42   No message of desired type. #define  EIDRM   43   Identifier removed. #define  ECHRNG   44   Channel number out of range. #define  EL2NSYNC   45   Level 2 not synchronized. #define  EL3HLT   46   Level 3 halted. #define  EL3RST   47   Level 3 reset. #define  ELNRNG   48   Link number out of range. #define  EUNATCH   49   Protocol driver not attached. #define  ENOCSI   50   No CSI structure available. #define  EL2HLT   51   Level 2 halted. #define  EBADE   52   Invalid exchange. #define  EBADR   53   Invalid request descriptor. #define  EXFULL   54   Exchange full. #define  ENOANO   55   No anode. #define  EBADRQC   56   Invalid request code. #define  EBADSLT   57   Invalid slot. #define  EDEADLOCK   EDEADLK #define  EBFONT   59   Bad font file format. #define  ENOSTR   60   Device not a stream. #define  ENODATA   61   No data available. #define  ETIME   62   Timer expired. #define  ENOSR   63   Out of streams resources. #define  ENONET   64   Machine is not on the network. #define  ENOPKG   65   Package not installed. #define  EREMOTE   66   Object is remote. #define  ENOLINK   67   Link has been severed. #define  EADV   68   Advertise error. #define  ESRMNT   69   Srmount error. #define  ECOMM   70   Communication error on send. #define  EPROTO   71   Protocol error. #define  EMULTIHOP   72   Multihop attempted. #define  EDOTDOT   73   RFS specific error. #define  EBADMSG   74   Not a data message. #define  EOVERFLOW   75   Value too large for defined data type. #define  ENOTUNIQ   76   Name not unique on network. #define  EBADFD   77   File descriptor in bad state. #define  EREMCHG   78   Remote address changed. #define  ELIBACC   79   Can not access a needed shared library. #define  ELIBBAD   80   Accessing a corrupted shared library. #define  ELIBSCN   81   .lib section in a.out corrupted #define  ELIBMAX   82   Attempting to link in too many shared libraries. #define  ELIBEXEC   83   Cannot exec a shared library directly. #define  ERESTART   85   Interrupted system call should be restarted. #define  ESTRPIPE   86   Streams pipe error. #define  EUSERS   87   Too many users. #define  ENOTSOCK   88   Socket operation on non-socket. #define  EDESTADDRREQ   89   Destination address required. #define  EMSGSIZE   90   Message too long. #define  EPROTOTYPE   91   Protocol wrong type for socket. #define  ENOPROTOOPT   92   Protocol not available. #define  EPROTONOSUPPORT   93   Protocol not supported. #define  ESOCKTNOSUPPORT   94   Socket type not supported. #define  EOPNOTSUPP   95   Operation not supported on transport endpoint. #define  EPFNOSUPPORT   96   Protocol family not supported. #define  EAFNOSUPPORT   97   Address family not supported by protocol. #define  EADDRINUSE   98   Address already in use. #define  EADDRNOTAVAIL   99   Cannot assign requested address. #define  ENETDOWN   100   Network is down. #define  ENETUNREACH   101   Network is unreachable. #define  ENETRESET   102   Network dropped connection because of reset. #define  ECONNABORTED   103   Software caused connection abort. #define  ECONNRESET   104   Connection reset by peer. #define  ENOBUFS   105   No buffer space available. #define  EISCONN   106   Transport endpoint is already connected. #define  ENOTCONN   107   Transport endpoint is not connected. #define  ESHUTDOWN   108   Cannot send after transport endpoint shutdown. #define  ETOOMANYREFS   109   Too many references: cannot splice. #define  ETIMEDOUT   110   Connection timed out. #define  ECONNREFUSED   111   Connection refused. #define  EHOSTDOWN   112   Host is down. #define  EHOSTUNREACH   113   No route to host. #define  EALREADY   114   Operation already in progress. #define  EINPROGRESS   115   Operation now in progress. #define  ESTALE   116   Stale NFS file handle. #define  EUCLEAN   117   Structure needs cleaning. #define  ENOTNAM   118   Not a XENIX named type file. #define  ENAVAIL   119   No XENIX semaphores available. #define  EISNAM   120   Is a named type file. #define  EREMOTEIO   121   Remote I/O error. #define  EDQUOT   122   Quota exceeded. #define  ENOMEDIUM   123   No medium found. #define  EMEDIUMTYPE   124   Wrong medium type. #define  N_ERRNO   125   total number of error definitions #define  errno   __sys_errno
Mọi Người Xem :   Giặt hấp là gì ? Và quy trình giặt hấp như thế nào ? | Phân phối máy giặt công nghiệp ,máy sấy công nghiệp chính hãng

Variables

int  __sys_errno const char *  sys_errlist [] int  sys_nerr

The header <errno.h> defines several macros, all relating to the reporting of error conditions.Các câu hỏi về errno.h là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê errno.h là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết errno.h là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết errno.h là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết errno.h là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về errno.h là gì


Các hình ảnh về errno.h là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về errno.h là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về errno.h là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment